Warning: Undefined array key 1 in /home/eafloqav/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505

Warning: Undefined array key 2 in /home/eafloqav/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505
Hasil Terjemahan 2021

Hasil Terjemahan 2021

Cerita Pemungkas Saking Jembatan Layang
CERITA PEMUNGKAS SAKING JEMBATAN LAYANG
Penulis: Herwan FR
ISBN: 978-602-60685-8-3
Jumlah Halaman: ii + 40 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Cerita Pemungkas Saking Jembatan Layang niki ngedongengaken Novelis, sing doyan nyerat cerita ning buku. Sios Dinten, Novelia antik amanah kangge milet lomba nyerat cerita tingkat nasional. Buku puniki nyeritakaken peripun Novelia ajeg inget nasehat abahe supados damel kebecikan. Awit buku catetane dicolong tumeka alesan Novelia nyerat cerita pemungkas tentang baturane, Sumirat.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Legenda Kiong Gondang
LEGENDA KIONG GONDANG
Penulis: Peserta Kegiatan Bengkel Sastra
ISBN: 978-623-98658-5-6
Jumlah Halaman: ii + 57 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Antologi iki isine kumpulan cerite pendek sing ane ning daerah Pandeglang, Banten. Antologi iki isine ane sepuluh cerite rakyat sing teger-teger. Antologi iki iki ngeriteaken asal muasal daerah sing ane ning daerah Kabupaten Pandeglang. Cerite rakyat sing diundunaken sing siji generasi sampe generasi seteruse. Ning awal cerite, sing ngebaca diajak ngideri daerah Caringin, sing ngedueni arti witwitan sing lebet tempat ngaub. Seteruse diceriteakan maning tempat sing arane Curug Medok ning dese Ciseureuheun, tempat kekumpulan perawan-perawan sing dandane medok pisan. Seteruse Legenda Kiong Gondang sing nyeriteaken Desa Cigondang lan cerite-cerite liane. Sepuluh cerite sing narik ati wong sing ngebace gona nekani daerah-daerah iku. Cerite iku diurutaken selanjute diabadiaken dadi cerite sing bise di demeni sekabeh uwong.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Hikayat Menjangan Wulung
HIKAYAT MENJANGAN WULUNG
Penulis: Rama Safra’i Rachmat
ISBN: 978-623-98658-0-1
Jumlah Halaman: iv + 26 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Cerita Pemungkas Saking Jembatan Layang niki ngedongengaken Novelis, sing doyan nyerat cerita ning buku. Sios Dinten, Novelia antik amanah kangge milet lomba nyerat cerita tingkat nasional. Buku puniki nyeritakaken peripun Novelia ajeg inget nasehat abahe supados damel kebecikan. Awit buku catetane dicolong tumeka alesan Novelia nyerat cerita pemungkas tentang baturane, Sumirat.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Pangeran Leuweung Solear
PANGERAN LEUWEUNG SOLEAR
Penulis: Eko Saptini
ISBN: 978-623-98658-2-5
Jumlah Halaman: ii + 54 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Hiji carita baheula di Leuweung Solear nu bisa mere ajen-ajen kahuripan, jeung picontoeun keur barudak. Ieu carita ngeunaan pangeran karajaan nu kudu diungsikeun ka leuweung sebab beungeutna nyeples monyet tina hasil kutukan Sang Resi. Cenah, ieu kutukan bisa leungit lamun Pangeran bisa manggih jeung jodona anu hatena wening sarta daek narima kaayaan wujudna nu teu sampurna. Kumaha nasibna Pangeran Solear? Naha manehna bisa manggih pasangan hirup nu narima kadar jeung takdir? Geura teuleuman ieu carita Sang Pangeran di Leuweung Solear. Sugan bae loba purieunana.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Raksasa Saking Ujung Kulon
RAKSASA SAKING UJUNG KULON
Penulis: Heri Santoso
ISBN: 978-623-98658-3-2
Jumlah Halaman: iii + 56 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Ning sejerone buku puniki wenten limang cerpen kangge bocah SD, khususe sing linggih ning kelas 4, 5, dan 6. Tokoh utamine ning saban cerpen puniku bocah SD sabab buku puniki kangge bocah SD. Banten dipilih dados latar tempat, sosial, lan budaya ning saban cerpen. Tema cerpen katah rupine, masalah cinta tanah air, lingkungan, gotong royong, relijius sing derebe nilai kearifan lokal Banten. Tema niku dipilih kangge ngedukung pandidikan karakter bocah sekola.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Sasakala Kotok Emas
SASAKALA KOTOK EMAS JEUNG CARITA LIANNA
Penulis: Pamilon Sayembara Cerita Rakyat 2016
ISBN: 978-623-98658-4-9
Jumlah Halaman: ii + 75 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Ieu buku mangrupa kumpulan carita rakyat pinilih karya pamilon saembara nulis carita rakyat nu diayakeun ku Kantor Bahasa Banten dina tahun 2016. Antologi nu dibere judul Sasakala Kotok Emas jeung Carita Lianna dipiharep jadi bacaeun nu bisa mere pangaweruh jeung informasi nu pohara pentingna ngeunaan lingkungan, kahuripan, jeung budaya masyarakat lokal jang barudak. Carita-caritana, ti mimiti Sasakala Kotok Emas nepi ka Lalampahan Seh Mansur di Banten Kidul ngandung pesen moral nu dipiharep bisa mere pamahaman leuwih jero ka barudak ngeunaan budaya Banten.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Sasakala Selat Sunda
SASAKALA SELAT SUNDA
Penulis: Eko Saptini
ISBN: 978-623-98658-1-8
Jumlah Halaman: ii + 25 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Ieu buku mangrupa kumpulan carita rakyat pinilih karya pamilon saembara nulis carita rakyat nu diayakeun ku Kantor Bahasa Banten. Sasakala Selat Sunda nyaritakeun asal muasal Selat Sunda. Buku nu ditulis ku Eko Saptini ieu nyaritakeun ngeunaan Prabu Rakata nu deuk masrahkeun tahta ka anak-anakna, Raden Sundana jeung Raden Tapabaruna. Raden Sundana dibere wilayah kerajaan beulah barat. Salah sahiji anakna aya nu teu narima kana papasingan wilayah nu geus ditangtukeun, nu ahirna timbul papaseaan di antara kaduana nepi ka Prabu Rakata murka. Ieu buku Sasakala Selat Sunda bisa mere pesen moral ka barudak supaya teu ngabogaan sipat sarakah dina hirupna krakatau nu kuari statusna masih aktif.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF
Ti Gatrik Nepi Ka Lalampahan
TI GATRIK NEPI KA LALAMPAHAN
Penulis: Pamilon Sayembara Cerita Anak 2016
ISBN: 978-602-60685-9-0
Jumlah Halaman: ii + 83 halaman
Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Sinopsis
Ieu buku mangrupa kumpulan carita budak nu dipilih tina karya pamilon Sayembara Penulisan Anak Tahun 2016, anu diayakeun ku Kantor Bahasa Banten. Dipiharep, ieu Antologi anu judulna Ti Gatrik nepi ka Lalampahan bisa jadi bahan bacaeun nu mangpaat pikeun barudak nu umur na masih sakola. Eusi caritana, ti mimiti Ara, Gatrik, jeung Tablet Anyarna, nepi ka carita lalampahan anu ngandung hal-hal kahadean, bisa dipake conto. Ku terbitna ieu buku dipiharep bisa mere pamahaman anu leuwih jero keur barudak ngeunaan budaya Banten.

Tahun Terbit: 2021
Penerbit: Kantor Bahasa Provinsi Banten
Tautan: PDF